Vector Hóa API Ảnh

Vectorizer.AI đưa ra API truy xuất bitmap được phát triển đầy đủ. API tự động truy xuất pixel đến các vector đầy đủ và với độ trung thực tốt nhất trong lớp.

Nhận Khóa API

Bắt Đầu Nhanh

ĐĂNG một ảnh bitmap và nhận lại kết quả vector.

$ curl https://vi.vectorizer.ai/api/v1/vectorize \
 -u xyz123:[secret] \
 -F image=@example.jpeg \
 -o result.svg
// Requires: org.apache.httpcomponents.client5:httpclient5-fluent

Request request = Request.post("https://vi.vectorizer.ai/api/v1/vectorize")
  .addHeader("Authorization", "Basic dmt5YzY3a3FhMjd5aWRkOltzZWNyZXRd")
  .body(
   MultipartEntityBuilder.create()
     .addBinaryBody("image", new File("example.jpeg")) // TODO: Replace with your image
     // TODO: Add more upload parameters here
     .build()
   );
ClassicHttpResponse response = (ClassicHttpResponse) request.execute().returnResponse();

if (response.getCode() == 200) {
  // Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
  try (FileOutputStream out = new FileOutputStream("result.svg")) {
   response.getEntity().writeTo(out);
  }
} else {
  System.out.println("Request Failed: Status: " + response.getCode() + ", Reason: " + response.getReasonPhrase());
}
using (var client = new HttpClient())
using (var form = new MultipartFormDataContent())
{
  client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", "INSERT_API_KEY_HERE");
  form.Add(new ByteArrayContent(File.ReadAllBytes("example.jpeg")), "image", "example.jpeg"); // TODO: Replace with your image
  // TODO: Add more upload parameters here

  var response = client.PostAsync("https://vi.vectorizer.ai/api/v1/vectorize", form).Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
   // Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
   FileStream outStream = new FileStream("result.svg", FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.None);
   response.Content.CopyToAsync(outStream).ContinueWith((copyTask) => { outStream.Close(); });
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Request Failed: Status: " + response.StatusCode + ", Reason: " + response.ReasonPhrase);
  }
}
// Requires "request" to be installed (see https://www.npmjs.com/package/request)
var request = require('request');
var fs = require('fs');

request.post({
 url: 'https://vi.vectorizer.ai/api/v1/vectorize',
 formData: {
  image: fs.createReadStream('example.jpeg'), // TODO: Replace with your image
  // TODO: Add more upload options here
 },
 auth: {user: 'xyz123', pass: '[secret]'},
 followAllRedirects: true,
 encoding: null
}, function(error, response, body) {
 if (error) {
  console.error('Request failed:', error);
 } else if (!response || response.statusCode != 200) {
  console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
 } else {
  // Save result
  fs.writeFileSync("result.svg", body);
 }
});
$ch = curl_init('https://vi.vectorizer.ai/api/v1/vectorize');

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,
  array('Authorization: Basic dmt5YzY3a3FhMjd5aWRkOltzZWNyZXRd'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
  array(
   'image' => curl_file_create('example.jpeg'),
   // TODO: Add more upload options here
  ));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);

$data = curl_exec($ch);
if (curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE) == 200) {
 // Save result
 file_put_contents("result.svg", $data);
} else {
 echo "Error: " . $data;
}
curl_close($ch);
# Either use the sample code below, or this SDK: https://pypi.org/project/vectorizer-ai/
# Requires "requests" to be installed (see https://pypi.org/project/requests/)
import requests

response = requests.post(
  'https://vi.vectorizer.ai/api/v1/vectorize',
  files={'image': open('example.jpeg', 'rb')},
  data={
    # TODO: Add more upload options here
  },
  auth=('xyz123', '[secret]')
)
if response.status_code == requests.codes.ok:
  # Save result
  with open('result.svg', 'wb') as out:
    out.write(response.content)
else:
  print("Error:", response.status_code, response.text)
# Requires: gem install httpclient
require 'httpclient'

client = HTTPClient.new default_header: {
 "Authorization" => "Basic dmt5YzY3a3FhMjd5aWRkOltzZWNyZXRd"
}

response = client.post("https://vi.vectorizer.ai/api/v1/vectorize", {
 "image" => File.open("example.jpeg", "rb"), # TODO: Replace with your image
 # TODO: Add more upload parameters here
})

if response.status == 200 then
 # Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
 File.open("result.svg", 'w') { |file| file.write(response.body) }
else
 puts "Error: Code: " + response.status.to_s + ", Reason: " + response.reason
end
$ curl https://vi.vectorizer.ai/api/v1/vectorize \
 -u xyz123:[secret] \
 -F 'image.url=https://example.com/example.jpeg' \
 -o result.svg
// Requires: org.apache.httpcomponents.client5:httpclient5-fluent

Request request = Request.post("https://vi.vectorizer.ai/api/v1/vectorize")
  .addHeader("Authorization", "Basic dmt5YzY3a3FhMjd5aWRkOltzZWNyZXRd")
  .body(
   MultipartEntityBuilder.create()
     .addTextBody("image.url", "https://example.com/example.jpeg") // TODO: Replace with your image URL
     // TODO: Add more upload parameters here
     .build()
   );
ClassicHttpResponse response = (ClassicHttpResponse) request.execute().returnResponse();

if (response.getCode() == 200) {
  // Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
  try (FileOutputStream out = new FileOutputStream("result.svg")) {
   response.getEntity().writeTo(out);
  }
} else {
  System.out.println("Request Failed: Status: " + response.getCode() + ", Reason: " + response.getReasonPhrase());
}
using (var client = new HttpClient())
using (var form = new MultipartFormDataContent())
{
  client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", "INSERT_API_KEY_HERE");
  form.Add(new StringContent("https://example.com/example.jpeg"), "image.url"); // TODO: Replace with your image URL
  // TODO: Add more upload parameters here

  var response = client.PostAsync("https://vi.vectorizer.ai/api/v1/vectorize", form).Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
   // Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
   FileStream outStream = new FileStream("result.svg", FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.None);
   response.Content.CopyToAsync(outStream).ContinueWith((copyTask) => { outStream.Close(); });
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Request Failed: Status: " + response.StatusCode + ", Reason: " + response.ReasonPhrase);
  }
}
// Requires "request" to be installed (see https://www.npmjs.com/package/request)
var request = require('request');
var fs = require('fs');

request.post({
 url: 'https://vi.vectorizer.ai/api/v1/vectorize',
 formData: {
  'image.url': 'https://example.com/example.jpeg', // TODO: Replace with your image
  // TODO: Add more upload options here
 },
 auth: {user: 'xyz123', pass: '[secret]'},
 followAllRedirects: true,
 encoding: null
}, function(error, response, body) {
 if (error) {
  console.error('Request failed:', error);
 } else if (!response || response.statusCode != 200) {
  console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
 } else {
  // Save result
  fs.writeFileSync("result.svg", body);
 }
});
$ch = curl_init('https://vi.vectorizer.ai/api/v1/vectorize');

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,
  array('Authorization: Basic dmt5YzY3a3FhMjd5aWRkOltzZWNyZXRd'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
  array(
   'image.url' => 'https://example.com/example.jpeg',
   // TODO: Add more upload options here
  ));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);

$data = curl_exec($ch);
if (curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE) == 200) {
 // Save result
 file_put_contents("result.svg", $data);
} else {
 echo "Error: " . $data;
}
curl_close($ch);
# Either use the sample code below, or this SDK: https://pypi.org/project/vectorizer-ai/
# Requires "requests" to be installed (see https://pypi.org/project/requests/)
import requests

response = requests.post(
  'https://vi.vectorizer.ai/api/v1/vectorize',
  data={
    'image.url': 'https://example.com/example.jpeg',
    # TODO: Add more upload options here
  },
  auth=('xyz123', '[secret]')
)
if response.status_code == requests.codes.ok:
  # Save result
  with open('result.svg', 'wb') as out:
    out.write(response.content)
else:
  print("Error:", response.status_code, response.text)
# Requires: gem install httpclient
require 'httpclient'

client = HTTPClient.new default_header: {
 "Authorization" => "Basic dmt5YzY3a3FhMjd5aWRkOltzZWNyZXRd"
}

response = client.post("https://vi.vectorizer.ai/api/v1/vectorize", {
 "image.url" => "https://example.com/example.jpeg", # TODO: Replace with your image URL
 # TODO: Add more upload parameters here
})

if response.status == 200 then
 # Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
 File.open("result.svg", 'w') { |file| file.write(response.body) }
else
 puts "Error: Code: " + response.status.to_s + ", Reason: " + response.reason
end

Giá

Tích hợp và kiểm tra API miễn phí, không cần mua.

Chỉ dùng mode=test để phát triển. Bạn có thể đánh giá chất lượng kết quả bằng cách dùng Ứng Dụng Trang Web Tương Tác Qua Lại ở trang bìa.

Kết quả sản xuất cần đăng ký mua và là 1,00credits mỗi cái.

Chúng tôi cũng để nghị kết quả xem trước mà bạn có thể cho thấy người dùng cuối của bạn trước khi họ thực hiện việc mua hàng.

Previews là các hình ảnh lớn hơn ảnh đầu vào của bạn gấp bốn lần, đến với hình mờ kín đáo, và giá 0,20credits mỗi cái.

Chỉ sử dụng mode=preview để nhận kết quả xem lại.

Vui lòng xem trang giá cho gói đăng ký.

Xác Thực & Bảo Mật

API sử dụng xác thực truy cập cơ bản HTTP tiêu chuẩn. Tất cả các yêu cầu đối với API phải được thực hiện qua HTTPS và bao gồm API của bạn. Các chứng nhận, có Id API là người dùng và Bí mật API là mật khẩu.

Thư viện khách hàng http của bạn phải hỗ trợ Chỉ Định Tên Máy Chủ (SNI) để thực hiện thành công các yêu cầu. Nếu bạn nhận được các lỗi giao tiếp lạ, việc thiếu hỗ trợ SNI có thể chính là lý do.

Giới Hạn Tốc Độ

Việc sử dụng API bị giới hạn tốc độ với các hạn mức cho phép mang tính hào phóng và không có giới hạn trần vượt.

Trong quá trình hoạt động thông thường do người dùng cuối điều khiển, bạn sẽ ít gặp phải bất kỳ giới hạn tốc độ nào vì việc sử dụng có xu hướng tăng giảm theo cách mà dịch vụ xử lý một cách ổn thoả.

Dù vậy, đối với các công việc hàng loạt chúng tôi khuyến khích bắt đầu nhiều nhất là 5 chuỗi, tăng thêm 1 chuỗi mới mỗi 5 phút cho đến khi bạn đạt đến mức độ song song mong muốn. Nếu bạn cần hơn 100 chuỗi cùng lúc, vui lòng liên hệ trước khi bắt đầu.

Nếu bạn gửi quá nhiều yêu cầu thì bạn sẽ bắt đầu nhận các phản hồi 429 Too Many Requests. Khi điều này xảy ra, bạn nên áp dụng linear back off//: trước phản hồi đầu tiên đó, đợi 5 giây cho đến khi gửi yêu cầu tiếp theo. Đối với 429 phản hồi liên tục thứ hai/, hãy đợi 2*5= 10 giây cho đến khi gửi yêu cầu tiếp theo. Đối với thứ bạ, đợi 3*5=15 giây, v.v.

Bạn có thể đặt lại bộ đếm back off sau khi yêu cầu thành công và bạn nên sử dụng back off trên cơ sở mỗi chuỗi (chẳng hạn các chuỗi nên hoạt động độc lập với nhau).

Thời gian chờ

Trong khi các yêu cầu của API thông thường được nhanh chóng làm xong, có thể trong suốt thời gian đột ngột tăng hoặc giảm tải tạm thời của người dùng đê trải nghiệm thời gian xử lý lâu hơn.

Nhằm để đảm bảo thư viện khách hàng của bạn không chấm dứt các yêu cầu API trước thời hạn, nên cấu hình có thời gian chờ không hoạt động ít nhất 180giây

Đối Tượng JSON lỗi

Chúng tôi sử dụng nguyên trạng HTTP quy ước để cho thấy sự thành công hay thất bại của một yêu cầu API và bao gồm những thông tin lỗi quan trọng trong Đối tượng Lỗi JSON (Error JSON Object) được trả về.

Chúng tôi luôn cố gắng trả về Đối tượng Lỗi JSON (Error JSON Object) với bất kỳ yêu nào có vấn đề. Tuy nhiên, có những thất bại của máy chủ nội bộ luôn luôn có thể về mặt lý thuyết mà việc đó dẫn đến phản hồi không không phải do lỗi JSON.

Các Thuộc Tính

statusTrạng thái phản hồi của HTTP được lập lại ở đây để giúp cho việc gỡ lỗi.
codeVectorizer.AI mã lỗi nội bộ.
messageTin nhắn lỗi người có thể đọc được, dự định có ích trong việc gỡ lỗi.

Nếu trạng thái HTTP đối với yêu cầu của bạn là 200 thì sẽ không có Đối Tượng Lỗi JSON (Error JSON Object) nào được trả về và bạn có thể giả định một cách an toàn nói chung là yêu cầu đã thành công/.

Một số Thư Viện Khách Hàng HTTP đưa ra các lỗi/ về nguyên trạng HTTP/ trong phạm vi 400-599. Bạn sẽ cần nắm lấy các lỗi này và xử lý chúng phù hợp.

HTTP StatusÝ nghĩa
200-299

Thành Công

400-499

Có vấn đề với thông tin được cung cấp trong yêu cầu (chẳng hạn đã mất một tham số). Vui lòng xem xét tin nhắn lỗi để tìm ra cách sửa nó.

500-599

Đã có Vectorizer.AI mã lỗi nội bộ. Đợi 1 chút rồi thử lại và nếu sự cố cứ tiếp tục tồn tại, vui lòng email cho chúng tôi.

Example Error Response

{
 "error" : {
  "status" : 400,
  "code" : 1006,
  "message" : "Failed to read the supplied image. "
 }
}

Lỗi API gần đây được liệt kê trên trang tài khoản của bạn để tiện cho bạn gỡ lỗi.

Cũng có một danh sách tất cả các phản ứng lỗi được API trả về .

Vector Hoá POST
https://api.vectorizer.ai/api/v1/vectorize

Để tạo vector cho một hình ảnh, bạn tải lên một tệp HTTP POST chuẩn. Hãy ghi nhớ rằng Loại-Nội Dung phải là multipart/form-data khi tải các tệp nhị phân lên.

Bảng dưới đây bố trí tất cả các thông số API trong một mẫu làm việc thử nó ngay. Mỗi thông số có một mô tả chính, nhưng hãy chắc chắc đến kiểm tra Tài Liệu Tùy Chọn Đầu Ra chi tiết.

Các tham số

Phải cung cấp hình ảnh đầu vào là hình ảnh của:


Nhị phân

Tệp nhị phân.


Chuỗi

Chuỗi được mã hóa base64. Dãy thông tin này có dung lượng nhiều nhất là 1 megabyte.


Chuỗi

URL tìm nạp và xử lý.

Phải là tệp .bmp, .gif, .jpeg, .png, hoặc .tiff.

Kích thước tải lên của ảnh tối đa (= chiều dài ×chiều cao) là 33.554.432pixels, mà bị co rút tới input.max_pixels.


Số đếm, mặc định: production
Value Processing Mode Credits
production

Phương thức này dự kiến để sử dụng cho sản xuất và hỗ trợ tất cả các thông số.

1.00
preview

Phương thức này dự kiến dành cho khi bạn muốn cho thấy người dùng cuối của bạn xem trước trước khi họ mua hàng.

Nó tạo ra kết quả PNG 4x với hình mờ kín đáo, bỏ qua bất kỳ thông số trái ngược nào.

0.20
test

Phương thức này dự kiến dành cho việc sử dạng developer khi tích hợp với dịch vụ này. Hỗ trợ tất cả các thôn số, nhưng có vết mờ khá rõ.

Kết quả kiểm tra miễn phí và không cần đăng ký mua đang hoạt động, thế nên bạn có thể tích hợp với dịch vụ miễn phí.

Miễn Phí

Số nguyên, 100 đến 3145828, mặc định: 2097252

Kích cỡ ảnh đầu vào tối đa (= chiều rộng × chiều cao bằng pixel). Các ảnh lớn hơn ảnh này sẽ bị co lại tới kích thước này trước khi xử lý.


Số nguyên, 0 đến 256, mặc định: 0

Số lượng màu tối đa để dùng cho kết quả.

0 có nghĩa là không giới hạn. 12 cả hai có nghĩa là hai màu, chắng hạn đen trắng. N>=2 là số màu.

Hãy lưu ý rằng nếu output.gap_filler.enabled=true (mặc định) thì kết quả cũng sẽ có hỗn hợp mà đã chọn. Vô hiệu hóa việc lấp đầy khoảng trống để nhận được kết quả chỉ với những màu đã chọn.


Format: '[color][-> remapped][~ tolerance];'
#00000000;
#FFFFFF ~ 0.1;
#0000FF -> #00FF00;
#FF0000 -> #00FF00 ~ 0.1;

Default:   (empty)

Đây là một cơ chế rất mạnh mẽ và linh hoạt để kiểm soát màu sắc trong kết quả.

Màu sắc được phát hiện trong hình ảnh nằm trong dung sai của bất kỳ màu nào trong bảng màu sẽ được gắn vào màu bảng gần nhất và được vẽ lại nếu màu bảng đó có ánh xạ lại được chỉ định. Màu sắc chưa từng có được không thay đổi.

Các Hình Mẫu

Để chụp các màu được phát hiện với màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam gần nhất, hãy sử dụng:

#FF0000; 
#00FF00; 
#0000FF;

Để làm sạch các màu được phát hiện gần với màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam, nhưng để những màu khác không thay đổi, hãy sử dụng:

#FF0000 ~ 0.02; 
#00FF00 ~ 0.02; 
#0000FF ~ 0.02;

Để biến các màu được phát hiện gần với màu đỏ thành màu xanh lá cây, để mọi thứ khác không thay đổi, hãy sử dụng:

#FF0000 -> #00FF00 ~ 0.02;

Để ghép bất cứ thứ gì gần với màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam vào những màu đó, nhưng ghép tất cả các màu khác thành màu đen trong suốt (do đó loại bỏ chúng khỏi kết quả), hãy sử dụng:

#FF0000 ~ 0.02; 
#00FF00 ~ 0.02; 
#0000FF ~ 0.02; 
#00000000; // Transparent => removed

Các Màu

Màu sắc được chỉ định bằng cú pháp màu CSS cơ bản. Đối với màu trong suốt (một phần), chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng #RRGGBBAA. Đối với màu mờ, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng #RRGGBB.

Màu sắc hoàn toàn trong suốt được bỏ qua khỏi kết quả. Cùng với khả năng ánh xạ lại màu, bạn có thể sử dụng nó để loại bỏ các màu đã chọn khỏi kết quả.

You can use a maximum of 1.024 colors.

Khoan dung

Đơn vị nằm trong khoảng cách màu ARGB phân số, trong đó 1.0 là khoảng cách từ màu đỏ đục (#FFFF0000) đến màu đen đục (#FF000000).

Dung sai tối đa là 2.0, là khoảng cách từ màu đen trong suốt (#00000000) đến màu trắng đục (#FFFFFFFF).

The default tolerance is 2,0, so by default detected colors will snap to their nearest palette color, even if it is far away. Bạn có thể hạn chế việc gắn vào các màu bảng riêng lẻ bằng cách chỉ định dung sai tùy chỉnh.

Nếu bạn đã quen làm việc với các màu trong phạm vi 0-255, thì chỉ cần chia cho 255 để có được giá trị phân số.


Số đếm, mặc định: svg

Định dạng tập tin đầu ra.

Các Tuỳ Chọn SVG:


Số đếm, mặc định: svg_1_1

Định rõ thuộc tính phiên bản SVG trong thẻ SVG. Chi Tiết


Boolean, mặc định: false

Cho dù có các thuộc tính kích thước hình ảnh trong thẻ SVG hay không. Khi true người xem thông thường sẽ đưa ra SVG ở kích cỡ cố định. Khi người xem false thông thường sẽ để tỷ lệ SVG phù hợp với khoảng trống có sẵn. Chi Tiết


Boolean, mặc định: false

Khi true chúng ta vô hiệu hóa các tùy chọn mà Adobe Illustrator không thể nhập. Chi Tiết

Các Tùy Chọn DXF:


Số đếm, mặc định: lines_and_arcs

Khả năng người đọc DXF thay đổi khả năng. Tùy chọn này cho phép bạn hạn chế ảnh đầu ra đối với các màu vẽ gốc mà người đọc DXF của bạn hỗ trợ thực sự. Chi Tiết

Các Tùy Chọn Bitmap:


Số đếm, mặc định: anti_aliased
Value Anti-Aliasing Mode
anti_aliased Các pixel dọc theo ranh giới giữa các hình dạng có màu pha trộn theo tỷ lệ vùng của pixel có trong mỗi hình dạng đó.
aliased Các pixel được ấn định mà hình dạng có ở trung tâm hình học của pixel.

Số đếm, mặc định: fill_shapes

Định rõ cách bạn muốn ảnh đầu ra được vuốt hay được lấp đầy. Có sự khác biệt khó thấy giữa việc vuốt hình dạng và vuốt rìa giữa các ảnh. Vui lòng xem văn kiện giải thích chi tiết.


Số đếm, mặc định: cutouts

Xác định xem hình dạng được đặt trong các ảnh cắt ra theo hình dạng dưới đây cutouts hoặc xem các ảnh cắt ra đó có được sắp xếp trên cùng của nhau không stacked. Chi Tiết


Số đếm, mặc định: none
Value Shape grouping
none Không lập nhóm
color Theo màu, tương tác với output.shape_stacking
parent Bằng cách nén lại hình dạng
layer Bằng các lớp draw order
Chi Tiết

Boolean, mặc định: false

Các vòng tròn, hình elip, hình chữ nhật, hình tam giác và các ngôi sao được xác định dẹt đối với các đường cong thông thường. Chi Tiết

Các đường cong:


Boolean, mặc định: true

Cho dù có cho phép các Đường Cong Be1zier bình phương. Chi Tiết


Boolean, mặc định: true

Cho dù có cho phép các Đường Cong Be1zier lập phương. Chi Tiết


Boolean, mặc định: true

Cho dù có cho phép các Hình Cung Vòng Tròn. Chi Tiết


Boolean, mặc định: true

Cho dù có cho phép các Hình Cung Elip. Chi Tiết


Float, 0.001 đến 1.0, mặc định: 0.1

Khoảng cách tối đa bằng pixel giữa một đường cong và đường thẳng gần giống nó. Chi Tiết

Lấp Đầy Chỗ Trống:


Boolean, mặc định: true

Dù có làm việc quanh đường màu trắng gây lỗi chung trong những người xem vector//. Chi Tiết


Boolean, mặc định: false

Có cắt ngắn việc lắp đầy chỗ trống hay không. Khi output.shape_stacking=stacked cắt bới hoặc sử dụng đường viền không mở rộng quy mô. Chi Tiết


Boolean, mặc định: true

Cho dù có dùng các màu viền lấp đầy chỗ trống không mở rộng quy mô. Khi output.shape_stacking=stacked cắt bới hoặc sử dụng đường viền không mở rộng quy mô. Chi Tiết


Float, 0.0 đến 5.0, mặc định: 2.0

Chiều rộng của đường viền lấp đầy chỗ trống. Chi Tiết

Kiểu đường viền khi output.draw_stylestroke_shapes hoặc stroke_edges


Boolean, mặc định: true

Cho dù có dùng đường viền không mở rộng quy mô hay không. Chi Tiết


Boolean, mặc định: false

Cho dù có dùng màu chồng lên hoặc màu hình dạng được đánh giá hay không. Chi Tiết


Format: '#RRGGBB', e.g. #FF00FF, default: #000000

Mầu chống lên. Chi Tiết


Float, 0.0 đến 5.0, mặc định: 1.0

Chiều rộng đườngviền. Chi Tiết

Kích Thước Đầu Ra


Float, 0.0 đến 1000.0

Yếu tố quy mô giống nhau. Nếu được định rõ, việc này theo tiền lệ cho output.size.widthoutput.size.height.


Float, 0.0 đến 1.0E12

Chiều dài trong các đơn vị được quy định bằng output.size.unit. Nếu chỉ xác định một chiều trong rộng và chiều cao, chiều kia tự động được tính để giữ tỷ lệ khung hình.


Float, 0.0 đến 1.0E12

Chiều cao theo đơn vị được quy định bởi output.size.unit. Nếu chỉ xác định một chiều trong rộng và chiều cao, chiều kia tự động được tính để giữ tỷ lệ khung hình.


Số đếm, mặc định: none

Đơn vị đo lường chiều rông và chiêu cao. Trong số những đơn vị này, ptincm, và mm là những đơn vị vật lý, và nonepx là những đơn vị phi vật lý. Những sự phân biệt nay tương tác với output.size.input_dpioutput.size.output_dpi.


Số đếm, mặc định: preserve_inset

Giá trị Quy Tắc Chia Tỷ Lệ
preserve_inset Chia tỷ lệ không đổi để vừa vặn kích cỡ khít khao, vì thế không có dòng quá tải nhưng có chỗ trống ở kích cỡ khác.
preserve_overflow Chia tỷ lệ không đổi để vừa vặn kích cỡ ít khít khao hơn, thế nên không có dòng quá tải nhưng có chỗ trống ở kích cỡ khác.
stretch Tỷ lệ không giống nhau để vừa vặn chiều rộng và chiều cao được xác định
Đối với cả hai chọn lựa preserve, vị trí trong kích cỡ không hạn chế được kiểm soát bởi output.size.align_xoutput.size.align_y.


Float, 0.0 đến 1.0, mặc định: 0.5

Ngắm máy theo chiều ngang cho output.size.aspect_ratio = preserve_inset hoặc preserve_overflow.

Giá trị Ngắm máy theo chiều ngang
0.0 Ngắm máy theo bên trái
0.5 Ở giữa theo chiều ngang
1.0 Ngắm máy theo bên phải
Có thể là bất kỳ giá trị nào từ 0.0 đến 1.0.


Float, 0.0 đến 1.0, mặc định: 0.5

Ngắm máy theo chiều dọc cho output.size.aspect_ratiopreserve_insetpreserve_overflow.

Giá trị Canh Thẳng Hàng/Cẳng Chỉnh Dọc/
0.0 Ngắm máy theo trên cùng
0.5 Ở giữa theo chiều dọc
1.0 Ngắm máy theo dưới cùng
Có thể là bất kỳ giá trị nào từ 0.0 đến 1.0.


Float, 1.0 đến 1000000.0

DPI hình ảnh đầu vào được đọc từ tệp khi có sẵn. Thông số này cho phép bạn chồng lên giá trị đó. Giá trị kết quả được dùng để tính kích cỡ vật lý của ảnh đầu vào, mà được dùng để tính kích cỡ đầu ra nếu đơn vị vật lý được xác định cho ảnh đầu ra, nhưng không phải là chiều rộng hoặc chiều cao rõ ràng.


Float, 1.0 đến 1000000.0

DPI ảnh đầu ra. Cái này được dùng để tính kích cỡ pixel của ảnh đầu ra bitmap khi có xác định đơn vị vật lý.

Trạng Thái Tài Khoản GET
https://api.vectorizer.ai/api/v1/account

Lấy thông tin cơ bản về tài khoản của bạn như tình trạng đăng ký và số điểm còn lại của bạn.

Các tham số

Không Có

Các Thuộc Tính Phản Hồi

subscriptionPlan

Gói đăng hiện mà hiện nay bạn được đăng ký cho hoặc 'không'/.

subscriptionState

Tình trạng đăng ký hiện nay của bạn ('hoạt động hoặc 'Quá hạn') hoặc đã kết thúc nếu không có đăng ký.

credits

Số điểm API còn lại trong tài khoản của bạn. 0 nếu hiện tại không có đăng ký hoặc đã đăng ký chương trình không phải API. Có thể rất nhỏ, thế nên hãy chắc chắn phân tích là Gấp Đôi.

Người dùng = id API, Hộ chiếu = Bí mật API

cURL

$ curl "https://api.vectorizer.ai/api/v1/account" \
 -u 123:[secret]

Example Response

{
 "subscriptionPlan" : "none",
 "subscriptionState" : "ended",
 "credits" : 0
}

Danh Mục Các Thay Đổi API

NgàyThay đổi
11 thg 6, 2024 Đã thêm processing.palette
4 thg 3, 2024 Phần phụ về thời gian chờ.///
24 thg 1, 2024 Đã bổ sung đầu cuối Trạng Thái Tài Khoản. Đã bổ sung các lỗi API gần đây vào trang Tài Khoản. Đã bổ sung danh sách tất các các phản hồi lỗi API.
16 thg 1, 2024 Đã ghi nhận Lỗi Kiểu Dữ Liệu JSON.
3 thg 10, 2023 Được làm rõ là output.gap_filler.enabled=true dẫn đến nhiều màu ở kết quả hơn được yêu cầu trong processing.max_colors.
20 thg 9, 2023 Đã thêm mode
1 thg 8, 2023 Đã thêm một nhóm tùy chọn kích cỡ ảnh đầu ra đầy đủ chức năng có các tùy chọn sau: output.size.scale, output.size.width, output.size.height, output.size.unit, output.size.aspect_ratio, output.size.align_x, output.size.align_y, output.size.input_dpi, và output.size.output_dpi. Đã thêm nhóm tùy chọn ảnh đầu ra bitmap với một tùy chọn: output.bitmap.anti_aliasing_mode.
7 thg 6, 2023 Đã thêm processing.max_colors
31 thg 5, 2023 Đã mở rộng nhiều các thông số API. Đã cập nhật đầu cuối API.
10 thg 3, 2023 Phát hành lần đầu.
Nhận Khóa API